Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 53: Hoạ sỹ hồi xuân

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 53: Hoạ sỹ hồi xuân

Làm con gái hồi xuân chỉ bằng cọ vẽ của hoạ sỹ? Hư cấu à? -_-
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 53: Hoạ sỹ hồi xuân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.