Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 84: Anh nô lệ da đen

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 84: Anh nô lệ da đen

Không biết ai là nô lệ của ai nữa...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 84: Anh nô lệ da đen
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.