Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 88: Tội lỗi ngày xưa

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 88: Tội lỗi ngày xưa

Làm người phải biết nông sâu. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 88: Tội lỗi ngày xưa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.