Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 95: Thanh niên lười tắm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 95: Thanh niên lười tắm

Lười tắm không phải là cái tội...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 95: Thanh niên lười tắm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.