Bựa nương (bộ mới) phần 2: Mụn cóc gia truyền

 Bựa nương (bộ mới) phần 2: Mụn cóc gia truyền

Có những thứ di truyền không hề xấu...
 Bựa nương (bộ mới) phần 2: Mụn cóc gia truyền
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.