Bựa nương (bộ mới) phần 3: Cạo râu

 Bựa nương (bộ mới) phần 3: Cạo râu

Ai nói con gái không có râu?

 Bựa nương (bộ mới) phần 3: Cạo râu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.