Bựa nương (bộ mới) phần 5: Tuổi già sức yếu

 Bựa nương (bộ mới) phần 5: Tuổi già sức yếu

Càng già càng dẻo càng dai ư? Không, bạn đã nhầm!

 Bựa nương (bộ mới) phần 5: Tuổi già sức yếu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.