Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 121: Giữ gìn vệ sinh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 121: Giữ gìn vệ sinh

Một khi con gái đã nổi dận, thì hòn dá* nó cũng phải vuông...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 121: Giữ gìn vệ sinh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.