Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 140: Món quà hạc giấy (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 140: Món quà hạc giấy (2)

Cái gì cũng vậy, phải qua khổ luyện với có ngày thành công...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 140: Món quà hạc giấy (2)

Xem thêm phần trước có liên quan tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.