Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 143: Bắt con cóc

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 143: Bắt con cóc

Mấy con vật này toàn là thứ hư hỏng...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 143: Bắt con cóc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.