Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 145: Ô cửa khuyết

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 145: Ô cửa khuyết

Đã khuyết rồi vẫn ngồi hỏi tại sao... :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 145: Ô cửa khuyết
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.