Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 146: Mình đồng da sắt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 146: Mình đồng da sắt

Có một thứ đâm xuyên được mọi thứ...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 146: Mình đồng da sắt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.