Mr. FAP (bộ mới) phần 13: Người đưa thư

 Mr. FAP (bộ mới) phần 13: Người đưa thư

Nhân viên giao bánh, người đưa thư...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 13: Người đưa thư
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.