Mr. FAP (bộ mới) phần 14: Thần nhẫn

 Mr. FAP (bộ mới) phần 14: Thần nhẫn

Đã có thần đèn, nay còn có thêm thần nhẫn và khó tính vl...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 14: Thần nhẫn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.