Mr. FAP (bộ mới) phần 4: Kẻ biến thái

 Mr. FAP (bộ mới) phần 4: Kẻ biến thái

Biến thái xung quanh đây nhiều vl. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 4: Kẻ biến thái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.