Mr. FAP (bộ mới) phần 5: Cái giá của tình yêu

 Mr. FAP (bộ mới) phần 5: Cái giá của tình yêu

Tôi không giận em, tôi chỉ buồn mẹ em, mẹ em là người lớn mà mẹ em đếu biết điều. :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 5: Cái giá của tình yêu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.