Mr. FAP (bộ mới) phần 7: Người yêu tốt

 Mr. FAP (bộ mới) phần 7: Người yêu tốt

Chồng tốt và người yêu tốt, bạn sẽ chọn ai?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 7: Người yêu tốt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.