Mr. FAP (bộ mới) phần 8: Người khổng lồ xanh lè

 Mr. FAP (bộ mới) phần 8: Người khổng lồ xanh lè

Không phải cái gì to to đều tốt. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 8: Người khổng lồ xanh lè
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.