Ba cha con (bộ mới) phần 10: Giết người là tội ác?

 Ba cha con (bộ mới) phần 10: Giết người là tội ác

Giết người là tội ác không thể dung thứ, nhưng trong truyện bựa Hàn Quốc này chúng ta có thể phải nghĩ lại, tất nhiêu đã là truyện tranh thì phải hư cấu rồi. ^^
 Ba cha con (bộ mới) phần 10: Giết người là tội ác
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.