Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố

 Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố

Tại sao cùng một bố sinh ra mà có đứa giống có đứa lại không? Câu trả lời chỉ có thể là...
 Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.