Ba cha con (bộ mới) phần 8: Khi Batman nổi giận

 Ba cha con (bộ mới) phần 8: Khi Batman nổi giận

Làm việc ngày đêm bất kể cho cả thành phố mà không ai thèm quan tâm thì sao mà không nổi giận được chứ.
 Ba cha con (bộ mới) phần 8: Khi Batman nổi giận
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.