Bựa nương (bộ mới) phần 14: Cô gái đại dương

 Bựa nương (bộ mới) phần 14: Cô gái đại dương

Cô gái đại dương và vị thần của biển cả vĩ đại.
 Bựa nương (bộ mới) phần 14: Cô gái đại dương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.