Bựa nương (bộ mới) phần 18: Đồ ăn đẫm nước

 Bựa nương (bộ mới) phần 18: Đồ ăn đẫm nước

Chắc từ nay phải ăn cơm kèm canh một cách thường xuyên hơn...
 Bựa nương (bộ mới) phần 18: Đồ ăn đẫm nước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.