Bựa nương (bộ mới) phần 7: Đôi tình nhân dưới mưa

 Bựa nương (bộ mới) phần 7: Đôi tình nhân dưới mưa

Người ta nói đi cùng nhau dưới mưa sẽ yêu nhau cả đời...

 Bựa nương (bộ mới) phần 7: Đôi tình nhân dưới mưa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.