Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 161: Nữ Tác-dăng (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 161: Nữ Tác-dăng (2)

Cùng câu hỏi ở phần có liên quan trước đó.

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 161: Nữ Tác-dăng (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.