Mr. FAP (bộ mới) phần 18: Chuột máy tính

 Mr. FAP (bộ mới) phần 18: Chuột máy tính

Chọn sai 1 ly, đi xa 1 dặm.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 18: Chuột máy tính
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.