Mr. FAP (bộ mới) phần 19: Cái giá của tình yêu (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 19: Cái giá của tình yêu (2)

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn lừa được nhau...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 19: Cái giá của tình yêu (2)
Xem thêm phần có liên quan trước đó tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.