Mr. FAP (bộ mới) phần 24: Chim gõ kiến

 Mr. FAP (bộ mới) phần 24: Chim gõ kiến

Loài chim bố láo nhất thế giới chăng?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 24: Chim gõ kiến
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.