Mr. FAP (bộ mới) phần 26: Quá khứ đẫm máu

 Mr. FAP (bộ mới) phần 26: Quá khứ đẫm máu

Ai cũng có những quá khứ, tuy nhiên hãy để những quá khứ đó chôn vùi thật sâu...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 26: Quá khứ đẫm máu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.