Mr. FAP (bộ mới) phần 27: Chàng trai 12 giờ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 27: Chàng trai 12 giờ

Đây là chàng trai mà mọi cô gái đều mong muốn... không lấy phải.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 27: Chàng trai 12 giờ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.