Truyện Mìn Lèo #2

 Truyện Mìn Lèo #2

Con tó Lèo này nhìn mặt hãm vãi. :v
 Truyện Mìn Lèo #2
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.