Ba cha con (bộ mới) phần 13: Lời tỏ tình dễ thương

 Ba cha con (bộ mới) phần 13: Lời tỏ tình dễ thương

Đâu phải yêu nhau là cứ phải nói ra đâu, để trong lòng cũng tốt mà...
 Ba cha con (bộ mới) phần 13: Lời tỏ tình dễ thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.