Ba cha con (bộ mới) phần 14: Quân lệnh như sơn

 Ba cha con (bộ mới) phần 14: Quân lệnh như sơn

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội!
 Ba cha con (bộ mới) phần 14: Quân lệnh như sơn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.