Ba cha con (bộ mới) phần 15: Lời chia tay dưới mưa

 Ba cha con (bộ mới) phần 15: Lời chia tay dưới mưa

Lời chia tay dễ nói thế sao em?
 Ba cha con (bộ mới) phần 15: Lời chia tay dưới mưa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.