Ba cha con (bộ mới) phần 21: Tạo ra lửa trên đảo hoang

 Ba cha con (bộ mới) phần 21: Tạo ra lửa trên đảo hoang

Hình như có cái gì đó sai sai và không đúng ở đây? 😜
 Ba cha con (bộ mới) phần 21: Tạo ra lửa trên đảo hoang
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.