Ba cha con (bộ mới) phần 22: Tuyệt tác

 Ba cha con (bộ mới) phần 22: Tuyệt tác

Tuyệt tác của nhân loại đâu phải dễ kiếm tìm...
 Ba cha con (bộ mới) phần 22: Tuyệt tác
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.