Ba cha con (bộ mới) phần 25: Vì sao bạn nghèo?

 Ba cha con (bộ mới) phần 25: Vì sao bạn nghèo?

Vì sao bạn nghèo ư? Nghèo không phải là cái tội, nếu bố bạn nghèo mà bạn vẫn nghèo thì lỗi do số phận, còn bố vợ bạn giàu mà bạn vẫn nghèo thì lỗi là do chính bản thân bạn! :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 25: Vì sao bạn nghèo?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.