Ba cha con (bộ mới) phần 27: Bênh con trai

 Ba cha con (bộ mới) phần 27: Bênh con trai

Thấy con trai cưng bị bắt nạt mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...
 Ba cha con (bộ mới) phần 27: Bênh con trai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.