Bựa nương (bộ mới) phần 24: Thói quen di truyền

 Bựa nương (bộ mới) phần 24: Thói quen di truyền

Đời cha ăn mặn đời con khát nước...
 Bựa nương (bộ mới) phần 24: Thói quen di truyền
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.