Bựa nương (bộ mới) phần 25: Chiếc BCS của bố tặng

 Bựa nương (bộ mới) phần 25: Chiếc BCS của bố tặng

Bố lúc nào cũng là người lo lắng cho con nhất...
 Bựa nương (bộ mới) phần 25: Chiếc BCS của bố tặng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.