Bựa nương (bộ mới) phần 27: Con số 18 bí ẩn

 Bựa nương (bộ mới) phần 27: Con số 18 bí ẩn

Giờ tôi mới biết tình yêu gắn liền với những con số...
 Bựa nương (bộ mới) phần 27: Con số 18 bí ẩn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.