Bựa nương (bộ mới) phần 28: Chú và cháu

 Bựa nương (bộ mới) phần 28: Chú và cháu

Những điều xảy ra ở tuổi thơ ảnh hưởng ít nhiều đến thái độ sống lúc trưởng thành...
 Bựa nương (bộ mới) phần 28: Chú và cháu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.