Bựa nương (bộ mới) phần 36: Nhật ký của con

 Bựa nương (bộ mới) phần 36: Nhật ký của con

Đã có nhật ký của mẹ, nay còn có thêm nhật ký của con...
 Bựa nương (bộ mới) phần 36: Nhật ký của con
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.