Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 202: Con của thầy bói mù

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 202: Con của thầy bói mù

Bói ra ma quét nhà ra rác, câu nói của ông bà ngày xưa để lại luôn luôn đúng!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 202: Con của thầy bói mù
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.