Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 214: Vật thay thế (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 214: Vật thay thế (2)

Người chồng lúc nàp cũng đòi hỏi ngày một cao hơn...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 214: Vật thay thế (2)
Xem thêm phần trước có liên quan tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.