Mr. FAP (bộ mới) phần 34: Cái tội của xấu trai

 Mr. FAP (bộ mới) phần 34: Cái tội của xấu trai

Xấu trai thì có gì sai chứ? :(
 Mr. FAP (bộ mới) phần 34: Cái tội của xấu trai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.