Mr. FAP (bộ mới) phần 36: Dữ liệu đầy

 Mr. FAP (bộ mới) phần 36: Dữ liệu đầy

Con trai luôn có những bí mật không khi nào nói ra...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 36: Dữ liệu đầy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.