Mr. FAP (bộ mới) phần 37: Điều ước cho thần đèn

 Mr. FAP (bộ mới) phần 37: Điều ước cho thần đèn

Lo cho bản thân xong rồi lo cho người khác, quả nhiên đáng... ăn tát. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 37: Điều ước cho thần đèn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.