Mr. FAP (bộ mới) phần 40: Cô trẻ noel

 Mr. FAP (bộ mới) phần 40: Cô trẻ noel

Bạn đã biết khi ốm thì phải làm gì để nhanh khỏi chưa? :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 40: Cô trẻ noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.