Mr. FAP (bộ mới) phần 42: Chứng nào tật nấy

 Mr. FAP (bộ mới) phần 42: Chứng nào tật nấy

Những cô gái thích đùa là những cô gái đáng bị ăn tát nhất. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 42: Chứng nào tật nấy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.